NYE VERK I VÅR KATALOG

«La oss vandre i lyset liksom Han er lys»

Tekst: Ellen-Marie Wisløff (etter 1 Joh 1.5.10; 4.10-11) og Musikk: Ellen-Marie Wisløff (før 1977)

Satser for tredjemanns lisensiering (royalty satser)

For Cantando Musikkforlag, Concordia forlag, ØstNorsk Musikforlag og Eide forlag.
Gjeldende fra 01.01.2017. Alle priser er eks MVA.

Antologi betyr i denne sammenheng, samling av flere verk i sangbøker og salmebøker.
Vi bruker oftest to satser. En sats for kommersiell bruk og en sats for ikke kommersiell bruk. Ikke kommersiell sats brukes fortrinnsvis for foreninger og lag som utgir for internt salg eller som gaver og utgjør 50% av normalsats.

Royalty pro rata er betegnelsen når man lisensierer rettigheter for et verk, ev flere verk i en samling med f.eks instrumentalmusikk og faktura blir tilsendt direkte etter utgivelse eller når utgivende forlag gir lisensen. Prosentsats beregnes etter det totale antall verk i boka. I noen tilfeller utregnet etter beskytta antall verk i boken.
Forlagenes sats er 15%.

Royalty pro anno – er betegnelsen når man betaler royalty for det antall som har solgt i løpet av en periode, for eksempel et kalenderår (anno). Dette brukes normalt sett kun ved digitale utgivelser (nedlastning). Utregning som oven.
Forlagenes sats er 25%.

Antologiandeler

Verdi av A (andeler) i verket
Musikk: 1 A
Når det forekommer sats så deles vederlaget med ½ A til melodi (ev med besifring) og ½ A til musikk.
Tekst: 1 A
Når det forekommer oversettelse så deles vederlaget med ½ A til originaltekst og ½ A til oversettelse.
Hvis original tekst/original musikk er fri så fordeles hele andelen (1A) til oversettelse/sats.

Satser per benyttet verk

Antologisatser for sangbøker, salmebøker og lærebok i musikk ved grunnskole/kulturskole.
Forlagets sats per dd: NOK 286 per A (andel) per 1000 eks.
Minimum opplag 1000 eks for salmebøker og 2000 eks for sangbøker og lærebøker i musikk. Gjelder kun ved første opplag, senere opplag beregnes ut fra opplagets størrelse (minimum 1000 eks).
Ved salmeboksutgivelser i større opplag kan royalty fremforhandles.
Ved ikke kommersielle sangbøker fremforhandels royalty ved hvert enkelt tilfelle.

Antologisatser for lærebok i musikk ved videregåendeskoler, høgskoler og i andre fag for skoleverket og lignende utgivelser.

Sats per dd: NOK 286 per A per 1000 eks.
Minimum opplag 2000 eks

Booklet (tekst i CD cover)
Fysisk produksjon
Sats per dd: NOK 286 per A per 1000 eks.
Minimum opplag 1000 eks

Nedlasting – fra nettside
Sats per dd: NOK 450 per A per 1000 nedlastninger.
Minimum nedlasting 1000 á konto.

Digitale publikasjoner i App
Forlagets sats er NOK 286 for hvert benyttet verk per år. Hvis et verk ikke skal benyttes påfølgende år skal dette meddeles forlaget innen den 1.12 for kommende år.

E-bøker – læreverk på fysisk lagringsmedium
Dette avregnes som fysiske bøker, se over. Hvert salg til en f.eks en elevklasse vil da bli beregnet som 25 solgte bøker.

D-bøker – læreverk som formidles som streaming
Forlagets sats er NOK 1000 for hvert benyttet verk for en 3 års periode. Hvis et verk ikke skal benyttes påfølgende treårs periode skal dette meddeles forlaget innen den 1.12 for kommende år.

Teksting på TV eller andre lignende medium
Grunnbeløp er NOK 940 per verk. Det gis her en rabatt i forhold til antall verk som brukes i en og samme sending.

Forlagene skal ALLTID få tilsendt korrektur før utgivelse, som skal godkjenne før trykk.